Smart Pitご利用案内について

  • ベトナム語
  • 日本語

CÁCH THANH TOÁN CƯỚC BẰNG THẺ SMARTPIT TẠI COMBINI

Bạn có thể dễ dàng thanh toán cho Smart Pit tại bất kỳ cửa hàng tiện lợi nào sau đây.
Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn phương thức thanh toán cho từng cửa hàng tiện lợi.

Hãy chọn combini nơi bạn có thê thanh toán:


HƯỚNG DẪN THANH TOÁN CƯỚC TẠI COMBINI FAMILY MART BẰNG THẺ SMARTPIT

STEP1 step1 Chọn mục 「金融サービス/国際送金など」

STEP2 step2 Chọn 「スマートピット」

STEP3 step3 Chọn「確認」OK

STEP4 step4 Nhập 13 số của thẻ SmartPit (Chú ý nhập đúng mã số của mình) rồi chọn 「OK」

STEP5 step5 Nhấn vào nội dung cần thanh toán rồi chọn 「OK」

STEP6 step6 Xác nhận lại nội dung cần thanh toán rồi chọn 「OK」

STEP7 step7 Máy sẽ in ra phiếu thanh toán, quý khách vui lòng mang phiếu ra quầy thanh toán của combini để thanh toán


HƯỚNG DẪN THANH TOÁN CƯỚC TẠI COMBINI LAWSON VÀ MINI STOP BẰNG THẺ SMARTPIT

STEP1 step1 Chọn mục 「各種番号をお持ちの方」

STEP2 step2 Nhập 13 số của thẻ SmartPit (Chú ý nhập đúng mã số của mình)

STEP3 step3 Sau khi nhập xong số thẻ nhấn「次へ」

STEP4 step4 Chọn「スマートピットお支払い」

STEP5 step5 Xác nhận số tiền phải thanh toán rồi nhấn vào nội dung cần thanh toán đó

STEP6 step6 Mục nội dung thanh toán đổi màu xanh thì chọn 「確定する」

STEP7 step7 Xác nhận lại nội dung thanh toán một lần nữa. Nếu đúng chọn 「確定する」

STEP8 step8 Máy sẽ in ra phiếu thanh toán, quý khách vui lòng mang phiếu ra quầy thanh toán của combini để thanh toán