KIỂM TRA DUNG LƯỢNG WIFI CLOUD:

  • PokeMifi
  • Urozetta
  • Macaroon

Kiểm tra dung lượng sử dụng theo ngày của hầu hết các thiết bị wifi kể trên