ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

ỨNG DỤNG T-CONNECT

 

1. Giới thiệu

1.1 Chào mừng bạn đến với ứng dụng T-connect  (“Ứng dụng”). Chúng tôi cung cấp thông tin cho bạn (“Bạn” hoặc “Người Dùng”) trên Ứng dụng theo các điều khoản và điều kiện tại văn bản này. Bằng cách truy cập, sử dụng Ứng dụng, các sản phẩm và hoặc dịch vụ được cung cấp theo Ứng dụng (“Sử Dụng”) được điều chỉnh bởi các điều kiện, điều khoản và thông báo dưới đây (“Điều khoản sử dụng”). Bằng việc Sử Dụng Ứng dụng, Bạn đồng ý tất cả Điều khoản sử dụng và Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng, có thể được điều chỉnh, cập nhật bởi chúng tôi tùy từng thời điểm mà không có thông báo trước. Bạn được khuyến nghị nên thường xuyên kiểm tra trang này để biết được những thay đổi đối với Điều khoản sử dụng. Vui lòng hiểu rằng nếu bạn từ chối chấp thuận Điều khoản sử dụng, bạn sẽ không thể sử dụng hoặc mua bất cứ sản phẩm nào tại Ứng dụng này.

1.2 Các Điều khoản sử dụng này là cam kết giữa Bạn và Công ty cổ phần T-connect (“Công ty”). Theo đó Công ty sẵn sàng cấp cho Bạn quyền truy cập vào Ứng dụng này.

1.3 Công ty có quyền thay đổi các Điều khoản sử dụng này tùy từng thời điểm .Các quyền của Bạn theo Điều khoản sử dụng này sẽ là quyền theo nội dung được ghi nhận tại phiên bản mới nhất của Điều khoản sử dụng được đăng trên Ứng dụng tại thời điểm Bạn sử dụng. Bằng cách truy cập hoặc thực hiện bất cứ tác vụ nào trên Ứng dụng sau khi chúng tôi đã công bố, bạn đồng ý với các nội dung của Điều khoản sử dụng như đã sửa đổi tương ứng.

2. Quyền sử dụng và truy cập Ứng dụng

Công ty cấp cho Bạn quyền giới hạn để truy cập và sử dụng Ứng dụng này vì mục đích cá nhân và không được tải xuống hoặc sửa đổi Ứng dụng, hoặc bất kỳ phần nào trong đó, trừ khi có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản từ Công ty. Quyền sử dụng này không bao gồm bất kỳ việc bán lại hoặc sử dụng với mục đích thương mại Ứng dụng hoặc nội dung Ứng dụng; việc sưu tập, sử dụng bất kỳ danh sách sản phẩm, mô tả hoặc giá cả; bất kỳ việc sử dụng phái sinh nào của Ứng dụng hoặc nội dung Ứng dụng; hoặc bất kỳ việc sử dụng khai thác dữ liệu, rô-bốt hoặc các công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự. Không được mô phỏng, sao chụp, sao chép, bán, bán lại, truy cập hoặc khai thác Ứng dụng hoặc bất kỳ phần nào của Ứng dụng vì bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản từ Công ty. Bạn không được làm giả hoặc sử dụng các kỹ thuật làm giả để đính kèm bất kỳ nhãn hiệu, biểu tượng hoặc thông tin độc quyền nào khác (bao gồm hình ảnh, văn bản, bố cục trang hoặc biểu mẫu) của Công ty và các công ty liên kết (bao gồm cả Công ty mẹ, “Công ty Liên Kết”) mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản từ Công ty. Bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đều chấm dứt quyền sử dụng do Công ty cấp.

3. Kết nối và Nội dung của bên thứ ba

3.1 Bạn không được phép kết nối, làm giả hoặc làm nhái bất cứ phần nào của Ứng dụng mà không được sự chấp thuận của Công ty.

3.2 Ứng dụng có thể bao gồm các đường dẫn đến hoặc thể hiện Nội dung của bên thứ ba (“Nội dung của bên thứ ba”), bao gồm đường dẫn tới các Ứng dụng được vận hành bởi các tổ chức, cá nhân khác (“Ứng dụng của bên thứ ba”). Nội dung của bên thứ ba và Ứng dụng của bên thứ ba không thuộc sự kiểm soát của Công ty. Công ty không xác nhận, phê duyệt, đưa ra bất cứ cam kết, hoặc khẳng định nào liên quan đến Nội dung của bên thứ ba, Ứng dụng của bên thứ ba, sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin có liên quan đến Ứng dụng của bên thứ ba, có liên quan đến chủ sở hữu, người vận hành Ứng dụng của bên thứ ba, hoặc hành vi của họ. Nếu Bạn sử dụng, dựa vào Nội dung của bên thứ ba hoặc Ứng dụng của bên thứ ba, bạn thực hiện việc này với rủi ro của chính Bạn.

4. Nhãn hiệu, Nhãn dịch vụ, và Quyền tác giả

Tất cả những thông tin được cung cấp trên ứng dụng này đều có thể sẽ được thay đổi, cập nhật thường xuyên mà không cần thông báo trước.

Công ty cổ phần T-connect sở hữu quyền tác giả đối với tất cả các tài liệu, thông tin trên Ứng dụng hoặc có quyền hợp pháp từ đơn vị cấp phép, nhà cung cấp và bên thứ ba để sử dụng tài liệu, thông tin trên Ứng dụng. Các tài liệu, thông tin tại Ứng dụng này không được phép sao chép, mô phỏng, tái bản, tải lên, đăng tải, truyền hoặc phân phối theo bất kỳ cách nào cho dù là toàn bộ hoặc từng phần cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty cổ phần T-connect, ngoài việc sử dụng cho cá nhân bạn hoặc việc sử dụng không mang tính thương mại.

Tất cả nội dung/ tư liệu trên trang Ứng dụng này bao gồm nhưng không giới hạn tới bất kỳ hình ảnh hay các tư liệu nghe nhìn đều được sở hữu, giám sát, điều hành và/hoặc cấp phép bởi công T-connect và được bảo hộ.

Công ty cổ phần T-connect sở hữu tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu tượng và tên miền có trong Ứng dụng hoặc có quyền sử dụng hợp lệ từ bên cấp phép, nhà cung cấp và bên thứ ba. Việc sửa đổi, sử dụng trái phép hoặc xâm phạm bản quyền của bất kỳ nhãn hiệu nào trên Ứng dụng cho bất cứ mục đích nào đều không được phép.

5. Truyền thông và nội dung khác

5.1 Bạn truy cập có thể gửi đề xuất, ý tưởng, nhận xét, câu hỏi hoặc thông tin khác cho Trung tâm tư vấn khách hàng của chúng tôi và/hoặc cho Ứng dụng miễn là nội dung đó không bất hợp pháp, tục tĩu, đe dọa, phỉ báng, xâm phạm quyền riêng tư, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gây tổn hại cho các bên thứ ba, phản cảm và không bao gồm hoặc chứa phần mềm vi-rút, vận động chính trị, lôi kéo thương mại, gửi thư theo chuỗi, gửi thư gửi hàng loạt hoặc bất kỳ hình thức “thư rác” nào. Bạn không được sử dụng một địa chỉ e-mail giả, mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc xuyên tạc về nguồn gốc của bất kỳ nội dung nào.

5.2 Khi Bạn gửi, tải, hoặc đăng lên hoặc thông qua Ứng dụng, tuân theo Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi, dưới bất kỳ hình thức nào, thông tin, tài liệu, đề xuất, ý tưởng, khái niệm, bí quyết, kỹ thuật, câu hỏi, nhận xét, hoặc thông tin khác (“Thông tin trao đổi khách hàng”), những thông tin này sẽ được xem là không bảo mật và không độc quyền. Bạn tự động cấp cho Công ty và các Công ty liên kết quyền không độc quyền, miễn phí bản quyền, không giới hạn thời gian, không hủy ngang và được cấp phép đầy đủ để sử dụng, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, dịch, tạo các tác phẩm phái sinh từ, phân phối, và hiển thị nội dung đó trong bất kỳ phương tiện truyền thông nào trên toàn cầu. Công ty có thể sử dụng bất kỳ hoặc tất cả Thông tin trao đổi khách hàng cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn, sao chép, truyền tải, tiết lộ, xuất bản, phát sóng, phát triển, xóa và sản xuất và/hoặc tiếp thị theo bất kỳ cách nào khác.

5.3 Bạn cấp cho Công ty và các Công ty liên kết và các bên cấp phép phụ quyền sử dụng tên mà Bạn gửi liên quan đến nội dung đó, nếu họ chọn như vậy. Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng Bạn sở hữu hoặc kiểm soát tất cả các quyền đối với nội dung mà Bạn gửi; rằng nội dung đó là chính xác; rằng việc sử dụng nội dung mà Bạn cung cấp không vi phạm các Điều khoản sử dụng này và sẽ không gây tổn thất cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào; rằng nội dung bạn cung cấp không và sẽ không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, công bố thông tin, quyền riêng tư hoặc các quyền khác của bất kỳ bên nào và nội dung đó sẽ và sẽ không có tính chất phỉ báng hoặc bôi nhọ; và rằng Bạn sẽ miễn trừ trách nhiệm cho Công ty hoặc các Công ty liên kết của Công ty về mọi khiếu nại phát sinh từ nội dung mà Bạn cung cấp. Công ty có quyền nhưng không có nghĩa vụ giám sát và chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ hoạt động hoặc nội dung nào khác. Công ty không chịu trách nhiệm và không có nghĩa vụ nào đối với bất kỳ nội dung hoặc Thông tin trao đổi khách hàng nào được Bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào chia sẻ thông qua Ứng dụng cho dù có hay không phát sinh theo luật bản quyền, luật chống phỉ báng, luật về quyền riêng tư, luật chống sự tục tĩu hoặc các luật khác. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền xóa bất kỳ hoặc tất cả Thông tin trao đổi khách hàng bao gồm bất kỳ tài liệu nào mà chúng tôi cho là không phù hợp hoặc không thể chấp nhận. Công ty sẽ không có nghĩa vụ sử dụng, trả lại, xem xét hoặc phản hồi bất kỳ Thông tin trao đổi khách hàng.

6. Giới hạn trách nhiệm

6.1 Ứng dụng này và tất cả thông tin liên quan trong đây được Công ty cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “có sẵn”. Công ty chúng tôi không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, về nội dung, tài liệu hoặc sản phẩm được trình bày trên ứng dụng. Bạn đồng ý rõ ràng rằng chỉ riêng bạn sẽ tự chịu rủi ro khi sử dụng ứng dụng này trong phạm vi cho phép theo luật áp dụng. Công ty từ chối tất cả các bảo đảm, dù là ghi nhận rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, các bảo đảm ngụ ý về tính thương mại và sự tương thích cho mục đích cụ thể. Công ty không bảo đảm rằng ứng dụng, các máy chủ hoặc email được gửi từ công ty không có virus hoặc các thành phần có hại hoặc lỗi kỹ thuật khác. Công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại nào bao gồm, nhưng không giới hạn, các tổn thất trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, các thiệt hại mang tính hệ quả hoặc bất kỳ tổn thất hoặc trách nhiệm nào khác phát sinh từ (a) việc sử dụng hoặc không thể sử dụng ứng dụng; (b) bất kỳ quyết định, hành động hoặc không hành động nào của bất kỳ bên nào liên quan đến việc phụ thuộc vào nội dung của ứng dụng; (c) gián đoạn hoạt động kinh doanh; (d) chậm trễ/gián đoạn trong lúc truy cập ứng dụng; (e) phân phối dữ liệu không chính xác, phân phối sai, hủy hoại, phá hủy hoặc sửa đổi khác; (f) tổn thất hoặc thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh do truy cập vào các liên kết của bên thứ ba trên ứng dụng; (g) virus máy tính, sập hoặc lỗi hệ thống liên quan đến việc sử dụng ứng dụng; hoặc (h) bất kỳ sự trì hoãn, không chính xác, lỗi hoặc bỏ sót nào trong nội dung trên ứng dụng.

6.2 Bằng cách truy cập Ứng dụng của chúng tôi, Bạn chấp nhận mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng Ứng dụng, bao gồm nhưng không giới hạn rủi ro máy tính, phần mềm hoặc dữ liệu của Bạn có thể bị hư hỏng do bất kỳ vi rút nào được truyền qua Ứng dụng này hoặc bởi bất kỳ Nội dung của bên thứ ba hoặc Ứng dụng của bên thứ ba. Trong phạm vi pháp luật cho phép, tất cả các bảo đảm, điều kiện và yêu cầu (dù rõ ràng hay ngụ ý) phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào được kết nối với Ứng dụng này đều bị loại trừ.

7. Miễn trừ trách nhiệm

Bạn đồng ý miễn trừ trách nhiệm cho Công ty và các Công ty liên kết đối với mọi thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, chi phí, phí và phí tổn, bao gồm phí luật sư hợp lý, mà Công ty có thể phải chịu do Bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản sử dụng nào hoặc bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến thông tin do Bạn cung cấp hoặc các hành động mà Bạn thực hiện. Chúng tôi sẽ thông báo kịp thời cho Bạn về khiếu nại, khiếu kiện hoặc kiện tụng này nếu có phát sinh.

8. Bảo mật

Công ty cổ phần T-connect (sau đây gọi là “chúng tôi”) bao gồm người sáng lập và toàn thể nhân viên Công ty nhận thức rõ ràng tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng. Chúng tôi nỗ lực hết sức trong việc bảo vệ thông tin các nhân của khách hàng bằng những chính sách như sau:

Quản lý thông tin cá nhân

Tại Công ty chúng tôi, thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ chính xác và luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Đồng thời để ngăn chặn việc truy cập trái phép, mất mát, hư hỏng, giả mạo, rò rỉ thông tin cá nhân, v.v… chúng tôi chú trọng thực hiện các biện pháp như: duy trì, cập nhật liên tục hệ thống bảo mật, phát triển chính sách bảo mật thông tin trong nội bộ công ty, giáo dục nhận thức, nghiệp vụ bảo mật thông tin cho toàn bộ nhân viên công ty.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân mà khách hàng giao phó cho chúng tôi sẽ được sử dụng để liên lạc (ví dụ như gửi e-mail) và gửi các tài liệu từ Công ty chúng tôi nhằm mục đích hướng dẫn về dịch vụ, trả lời các câu hỏi của khách hàng trong trường hợp cần thiết.

Cung cấp thông tin cho bên thứ ba

Chúng tôi sẽ quản lý một cách hợp lý các thông tin cá nhân do khách hàng giao phó và sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba ngoại trừ các trường hợp sau:

Có sự đồng ý của khách hàng

Cung cấp thông tin cho đơn vị cung cấp dịch vụ mà khách hàng mong muốn

Những yêu cầu cung cấp phù hợp theo quy định của luật pháp

Biện pháp bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật triệt để để đảm bảo tính chính xác và an toàn của thông tin cá nhân.

Yêu cầu cá nhân

Nếu khách hàng muốn xem, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình, chúng tôi sẽ hỗ trợ sau khi xác nhận được danh tính của khách hàng.

Tuân thủ và xem xét các quy định của pháp luật

Chúng tôi sẽ tuân thủ luật pháp và quy định của Nhật Bản cũng như các tiêu chuẩn khác áp dụng cho thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ, xem xét nội dung của chính sách này nếu phù hợp và cố gắng cải thiện nó.

9. Tạm Ngưng

Công ty có quyền ngừng, gián đoạn hoặc thu hồi quyền truy cập của Bạn vào Ứng dụng vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn, để nâng cấp và bảo trì Ứng dụng.

10. Sự kiện bất khả kháng

Công ty sẽ không có trách nhiệm đối với Bạn về bất kỳ sự chậm trễ hoặc không thực hiện nghĩa vụ nào của Công ty do sự kiện bất khả kháng hoặc những lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công Ty, bao gồm nhưng không giới hạn, thảm họa tự nhiên, chiến tranh hoặc khủng bố, dịch bệnh, đại dịch, thiên tai, các khoản phí theo luật pháp, quy định hoặc chính sách của chính phủ và tình trạng thiếu hụt nguồn cung hàng hóa và dịch vụ.

11. Nghĩa vụ của khách hàng

11.1 Bên cạnh các nghĩa vụ được quy định cụ thể tại Điều khoản sử dụng này, Bạn không được:

(i) sử dụng Ứng dụng cho bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào;

(ii) sử dụng Ứng dụng để làm hại, lạm dụng, quấy rối, đeo bám, đe dọa hoặc xúc phạm người khác;

(iii) thực hiện bất cứ hành động nào mà có thể gây nên sự bất tiện, bất lợi, gây tổn hại đến người dùng, bên thứ ba hoặc Công Ty;

(iv) bán lại, phân phối lại, hoặc thực hiện các hành vi khác nhằm mua sản phẩm từ Ứng dụng để đạt được lợi nhuận;

(v) thực hiện việc đăng ký hoặc nắm giữ nhiều tài khoản được đăng ký trên Ứng dụng một cách gian lận;

(vi) can thiệp, làm gián đoạn hoặc gây cản trở cho hoạt động của Ứng dụng, hoặc của Công Ty;

(vii) tải lên, đăng, truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu nào mà:

  1. Không phải là tác phẩm gốc của Bạn, hoặc có thể vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền của người khác;
  2. Là, hoặc có thể xem xét một cách hợp lý là nói xấu, đồi trụy, xúc phạm, đe dọa, lạm dụng, khiêu dâm, thô tục, tục tĩu, khiếm nhã hoặc bất hợp pháp, bao gồm tài liệu phỉ báng chủng tộc hoặc tôn giáo, kích động bạo lực hoặc thù hận hoặc có khả năng gây phương hại, xúc phạm hoặc làm nhục người khác dựa trên chủng tộc, tôn giáo, dân tộc, giới tính, tuổi tác, khuynh hướng tình dục hoặc bất kỳ khiếm khuyết nào về thể chất hoặc tinh thần;
  3. Bao gồm hình ảnh hoặc thông tin cá nhân của người khác trừ khi Bạn được sự đồng ý của họ;
  4. Bạn biết hoặc nghi ngờ, hoặc một cách hợp lý Bạn nên biết hoặc nghi ngờ là sai sự thật, gây hiểu lầm hoặc lừa đảo;
  5. Chứa một lượng lớn nội dung không được nhắm mục tiêu, không mong muốn hoặc lặp lại; hoặc
  6. Chứa lời khuyên về tài chính, pháp lý, y tế hoặc chuyên môn khác.

Nếu Bạn tin rằng người dùng đã vi phạm bất kỳ điều kiện nào ở trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

11.2 Công ty có quyền chặn, đình chỉ, tạm ngừng, bất kỳ người dùng, tài khoản đăng ký nào trên Ứng dụng và sửa đổi hoặc loại bỏ bất kỳ tài liệu nào do bất kỳ người dùng nào tải lên, đăng tải, truyền tải hoặc cung cấp trên Ứng dụng mà không cần thông báo; đơn phương xác định và giới hạn, từ chối và / hoặc không đồng ý việc trả hàng từ khách hàng bất kỳ lúc nào do lịch sử trả hàng bất thường hoặc quá nhiều. Bằng cách tải lên, truyền, đăng hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu nào qua Ứng dụng, Bạn cấp cho Công ty một sự đồng ý vĩnh viễn, không độc quyền trên toàn thế giới, miễn phí bản quyền, để sử dụng, tái sản xuất, chỉnh sửa và khai thác tài liệu dưới bất kỳ hình thức nào và cho bất kỳ mục đích nào. Việc đăng ký thành viên sẽ có thể không được chấp thuận nếu người đăng ký đã bị hủy tài khoản, tư cách thành viên trước đó.

11.3 Công ty không chịu trách nhiệm và không chấp thuận bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ tài liệu nào được tải lên, đăng tải, truyền tải hoặc cung cấp trên Ứng dụng bởi bất kỳ người nào khác ngoài Công Ty. Công ty không xác nhận bất kỳ ý kiến, lời khuyên hoặc tuyên bố nào được đưa ra bởi bất kỳ người nào khác ngoài Công Ty.

12. Điều khoản chung

12.1 Bằng việc tiếp tục sử dụng Ứng dụng, Bạn xác nhận đã đọc và hiểu các Điều khoản sử dụng này, Bạn đồng ý thực hiện và chịu sự ràng buộc của các điều khoản và điều kiện của Điều khoản sử dụng. Điều khoản sử dụng này sẽ không được thay đổi hoặc sửa đổi dưới bất cứ hình thức nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công Ty.

12.2 Các Điều khoản sử dụng này bổ sung cho các nghĩa vụ và quyền lợi của Bạn theo Chính sách Bảo mật tại Ứng dụng. Để tránh hiểu lầm, trong trường hợp có sự không thống nhất giữa Điều khoản sử dụng này và Chính sách bảo mật hoặc các điều khoản và điều kiện khác được đăng trên Ứng dụng, Điều khoản sử dụng sẽ được ưu tiên áp dụng. Nếu Bạn không chắc chắn về các quyền của Bạn theo Điều khoản sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới.

12.3 Việc Công ty không có động thái đối với hành vi vi phạm của Bạn hoặc người khác không làm phương hại đến quyền của Công ty trong việc đưa ra các động thái đối với các vi phạm khác hoặc tương tự.

12.4 Nếu Bạn đang hoạt động với tư cách là người đại diện cho một tổ chức, cá nhân (bao gồm cả thay mặt cho người sử dụng lao động của Bạn), Bạn và tổ chức, cá nhân đó, cho dù là liên đới hay độc lập, có tất cả các nghĩa vụ của Bạn như được quy định trong Điều khoản sử dụng này.

12.5 Nếu bất kỳ phần nào của Điều khoản sử dụng này bị tòa án tuyên là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, phần đó sẽ được loại bỏ và phần còn lại của thỏa thuận này sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành một cách toàn vẹn trong phạm vi được pháp luật cho phép.

12.6 Nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Điều khoản sử dụng cho Ứng dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Trung tâm Khách hàng.