HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI / LẤY LẠI MẬT KHẨU


– Tại trang chủ, chọn biểu tượng “=” để mở rộng tìm kiếm các chức năng khác của ứng dụng.
– Chọn “Cài đặt”.

Chọn “Thay đổi mật khẩu” để làm mới mật khẩu của tài khoản.

Nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới để thực hiện thay đổi mật khẩu. Chọn “Tiếp tục” để hoàn tất thay đổi mật khẩu.